Televízia CENTRAL

Vyhlásenie Výberového konania

Obec Čakajovce

podľa ustanovenia § 3 a § 4 ods.(1) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

V Ý B E R O V É  K O N A N I E
na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Čakajovce , 951 43 Čakajovce č. 201

Požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
– kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky na druh a typ školy, na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 34 ods. 2 citovaného zákona a v zmysle Vyhlášky 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
– vykonanie 1. atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle § 61 ods. 7 zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
– najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 ods. 5 písm. b)zákona č. 596/2003 Z.z.,
– osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 317/2009 Z.z,
– zdravotná spôsobilosť podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z.z,
– ovládanie štátneho jazyka podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 317/2009Z.z, spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku.

Zoznam požadovaných dokladov:
– písomná prihláška o účasť na výberovom konaní,
– doklady o vzdelaní (overené kópie) a doklady o vykonaní 1. atestácie alebo jej náhradnej formy (podľa § 61 ods. 7 zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (overené kópie),
– štruktúrovaný profesijný životopis,
– potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe preukazujúce minimálne 5 rokov pedagogickej praxe,
– doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
– písomne spracovaný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja základnej školy v rozsahu 1 – 2 strany/A4,
– lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca (nie starší ako 3 mesiace),
– písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
– čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.


Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
– Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do:
02. októbra 2020    do 12:00 hod.

na adresu zriaďovateľa:
Obec Čakajovce
Obecný úrad Čakajovce

951 43 Čakajovce č.58 – v zalepenej obálke, s uvedením adresy odosielateľa a označenej heslom „Výberové konanie  ZŠ s MŠ Čakajovce –NEOTVÁRAŤ“.

– Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, rada školy najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Čakajovce 10.09.2020

Milan GREGUŠ – starosta obce Čakajovce                                

Podobné Príspevky

Správy – 13. 4. 2022

Lukas Gregus

HODY MESTA A FARNOSTI TOPOĽČANY – 15. augusta 2021

Lukas Gregus

Moget Cup 2019 FINÁLE: Kolíňany – Nevidzany

Lukas Gregus

Moget Cup 2019 O 3. MIESTO: Chrenová – Čeľadice

Lukas Gregus

Moget Cup 2019 SEMIFINÁLE: Čeľadice – Nevidzany

Lukas Gregus

Moget Cup 2019 SEMIFINÁLE: Chrenová – Kolíňany

Lukas Gregus